Säännöt

Voimassaolevat säännöt: 15.09.2021

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Monikulttuurinen varhaiskasvatus, koulu ja koti ry. – Mångkulturell småbarnspedagogik, skola och hem rf. Nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä Mvkk. Yhdistyksen kotikunta on Turku.

2§ Yhdistyksen kieli
Yhdistyksen pöytäkirja- ja rekisteröitymiskieli on suomi. Muutoin yhdistyksen kokouksissa pyritään tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan käyttämään niitä eri kieliä, joita jäsenten keskuudessa puhutaan.

3§ Yhdistyksen tarkoituksena on
1) edistää ja kehittää kieli- ja kulttuurivähemmistöihin kuuluvienperheiden kuten maahanmuuttajien ja koulun/päivähoidon välistä yhteistyötä
2) herättää keskustelua kieli- ja kulttuurivähemmistöihin kuuluvienlasten ja koululaisten asemasta sekä monikulttuurisuudesta koulussa ja päivähoidossa
3) toimia asiantuntijana, aloitteentekijänä ja edunvalvojanakulttuuri- ja kielivähemmistöjen opetuksen sekä monikulttuurisuuskasvatuksen kysymyksissä
4) toimia kulttuuri- ja kielivähemmistöihin kuuluvien lastenomankielisten päiväkoti- ja kouluavustajien, ohjaajien ja opettajienyhteistyöverkostona.
5) edistää opetus- ja kasvatusalan työntekijöiden keskinäistä yhteistyötä monikulttuurisuuden alalla
6) lisätä tietoa ja ymmärrystä monikielisyydestä ja –kulttuurisuudesta niin kantaväestön kuin eri vähemmistö- ja kieliryhmien keskuudessa.

4§ Toiminnan laatu
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1) toimii kokoontumispaikkana kieli- ja kulttuurivähemmistöihinkuuluville perheille, päivähoito- ja opetusalan ammattilaisille sekä muille yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneille.
2) kerää tietoja ja perehtyy koulun ja päivähoidon kysymyksiin erityisesti kulttuuri- ja kielivähemmistöjen kannalta3) antaa perheille tarvittavia tietoja ja valmiuksia, jotta ne voisivat aktiivisesti osallistua lastensa varhaiskasvatuksen ja kouluopetuksen suunnitteluun ja toteutukseen yhteistyössäpäivähoito- ja kouluhenkilökunnan kanssa

4) tiedottaa päivähoidon ja koulujen henkilökunnalle kieli- ja kulttuurivähemmistöihin liittyvistä kysymyksistä
5) toimii välittäjänä koulun /päivähoidon ja vähemmistöihin kuuluvien perheiden välisissä mahdollisissa ristiriitatilanteissa ja pulmissa
6) harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
7) tekee esityksiä ja aloitteita poliittisille elimille, viranomaisille sekä yksittäisille kouluille ja päiväkodeille
8) järjestää kokouksia, neuvotteluita sekä koulutus- ja keskustelutilaisuuksia
9) järjestää kieli- ja kulttuurivähemmistöihin kuuluvien lastenvarhaiskasvatusta ja koulunkäyntiä tukevia kerhoja, läksyjenlukupiirejä ja leirejä
10) suunnittelee ja järjestää yhteistyössä koulujen ja päiväkotien kanssa monikulttuurisuuteen liittyvää opetusta ja kasvatusta mm. tapahtumia, oppitunteja ja projekteja
11) resurssiensa puitteissa palkata henkilökuntaa.

5§ Puoluepoliittinen ja uskonnollinen sitoutumattomuus
Yhdistys on toiminnassaan puoluepoliittisesti ja uskonnollisestisitoutumaton.

6§ Varainhankinta
Toimintaansa varten yhdistys pyrkii saamaan varoja julkisista avustuksista, keräämällä jäsenmaksuja sekä järjestämällä asianomaisen luvan saatuaan juhlia, arpajaisia ja keräyksiä. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

7§ Yhdistyksen jäsenet
Henkilöjäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka kannattaa yhdistyksen tarkoitusta. Kannatusjäseneksi voi hallitus hyväksyä yksityisen henkilön, säätiön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka kannattaa yhdistyksen tarkoitusta.

8§ Jäsenmaksu
Vuosittaisten jäsenmaksujen suuruudesta ja perimistavasta päättää syyskokous talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Jäsenmaksut päätetään erikseen henkilö- ja kannatusjäsenille.

9§ Jäsenen erottaminen
Jos yhdistyksen jäsen on jättänyt kahden vuoden ajalta jäsenmaksunmaksamatta, jäsen katsotaan eronneeksi.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu, jossa mainitaan kokouksessa käsiteltävät asiat, postitetaan kirjeenä tai lähetetään sähköpostina vähintään kahta viikkoa ennen kokousta.

11§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksipöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajanlausunto edelliseltä toiminta- ja tilikaudelta.
4. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksenhallinto antaa aihetta.
5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokous pidetään loka-joulukuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksipöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
4. Valitaan hallituksen jäsenet.
5. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
6. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus.
7. Vahvistetaan talousarvio.
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma.

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12§ Yhdistyksen ylimääräinen kokous
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus sen katsoo aiheelliseksi tai vähintään kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä mainitsemiaan asioita varten kirjallisesti pyytää.

13§ Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja6, 8 tai 10 muuta jäsentä, jotka syyskokous valitsee. Puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan.
Hallituksen toimikausi on kalenteri vuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin ja rahastonhoitajan hallitus voi valita joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla.
14§ Alaosastot ja toimikunnat
Yhdistyksen jäsenet voivat muodostaa rekisteröimättömiä alaosastoja. Yhdistyksen hallitus voi asettaa erikseen määrittelemiään tehtäviä varten toimikuntia.
15§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.
16§ Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus tulee kuukautta ennen kevätkokousta antaa tilintarkastajalle tarkastettavaksi. Hänen tulee kaksi viikkoa ennen kevätkokousta antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksenkevätkokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksentilien ja hallinnon tarkastuksesta.
17§ Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkautuminen
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkautumisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan(3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksentarkoituksen edistämiseen, purkautumisesta päättävän kokouksenmääräämällä tavalla.
18§ Muita säädöksiä
Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Lue mitä mvkk:ssa tapahtuu

Support in English

Support in English

Our volunteer worker, Ashmeet Jolly (MA Psychology and MSc. Human Neuroscience), is available for one-to-one conversations for children and teenagers in need. You can reach Ashmeet via Whatsapp on 040 3568 708 and arrange a meeting.

lue lisää
Kiitos vuodesta 2023!

Kiitos vuodesta 2023!

Oikeus kasvaa Suomessa -hanke järjesti vaihtoehtoista ohjelmaa Vasaramäen Puistokoulun oppilaille, jotka eivät osallistuneet joulukirkkoon. Esiintyjänä tilaisuudessa oli toimittaja ja juontaja Yagmur Özberkan. Hän kertoi nuorille omista kokemuksistaan. Tilaisuuden...

lue lisää